• banner4
 • xiebang2
 • xiebang3
 • Jübütlemek

  Jübütlemek

 • Gidrawlik ýag möhüri

  Gidrawlik ýag möhüri

 • Ekskawator elektrik bölekleri

  Ekskawator elektrik bölekleri

näme üçin YNF saýlamaly?

1988-nji ýylda gurlan YNF Hytaýyň günortasynda dünýä indi.30 ýyldan gowrak üznüksiz işlemekden soň, YNF ekskawatorlar, howa kompressorlary we beýleki gurluşyk enjamlary üçin ýokary hilli we çydamly çalyşýan bölekleri üpjün etmegi maksat edinýär.Hytaýda kök uran YNF Machinery, Guangdong-dan dünýä geçdi we ýokary hilli önüm hili we ajaýyp tehniki derejesi bilen dünýäniň dürli künjeginde müşderileriň öwgüsini gazandy.Bu ýyllara ser salanymyzda, YNF köp we köp işledi, esaslandyryjy jenap Zhangang Baiqiang innowasiýa etmäge, ýurtda şahamçalary açmaga we önüm ugurlaryny giňeltmäge batyrgaýlyk görkezdi.Häzirki wagtda “YNF” birnäçe ösen önüm çyzyklaryna eýedir we işleýän önümleri bir rezin önümden gidrawliki önümler, demir önümleri we elektrik bölekleri ýaly dürli önümlere, ekskawator esbaplarynyň ähli zynjyryny öz içine alýar.

Koprak oka

Aýratynlyk önümleri

kompaniýasy habarlar

 • Kauçuk
  10/03/23

  Kauçuk

  Kauçuk gyrymsy näme?Rezin gyrymsy, şok siňdirmek we maşynyň iki böleginiň ýa-da gurluş elementiniň arasyndaky titremäni azaltmak üçin ulanylýan mehaniki komponentiň bir görnüşidir.Kauçuk materialdan, usua ...
  Koprak oka
 • 4140-01-573-8756 (1604 5848 00) Maglumatlar
  19/10/22

  4140-01-573-8756 (1604 5848 00) Maglumatlar

  4140-01-573-8756.
  Koprak oka
 • Gaýtadan gurlan ýa-da gaýtadan işlenen ekskawator bölegi näme?
  06/10/22

  Gaýtadan gurlan ýa-da gaýtadan öndürilen zat ...

  Gaýtadan gurlan bölekler ýa-da gaýtadan işlenen bölekler iň ýokary hilli bolup, ýadrolar aýrylýar we düýpli arassalanýar we ähli podşipnikler we möhürler täze bölekler bilen çalşylýar.Her bölegi befo barlanýar we synagdan geçirilýär ...
  Koprak oka
 • Isuzu 4HK1 çalyşýan fan guşagy
  12/08/22

  Isuzu 4HK1 çalyşýan fan guşagy

  Bu gün Isuzu 4HK1 hereketlendirijisiniň fan kemerini nädip çalyşmalydygy barada gürleşerin.Bu enjamy 10,000 sagatdan gowrak wagt bäri işleýärin we fan kemeri hiç wagt çalşylmady.Gyralary gömülen ýaly ...
  Koprak oka
 • Ekskawator basyş datçiginiň we basyş wyklýuçateliniň iş prinsipi
  19/06/22

  Ekskawator pressunyň iş prinsipi ...

  Ekskawator basyş datçigi Komatsu basyş datçigi 4-20-nji suratda görkezilýär.Nebit basyş girelgesinden girende we basyş basyş detektorynyň diafragmasyna ulanylanda, diafragma egilýär we def ...
  Koprak oka
 • Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?
  07/05/22

  Kompýuter tagtasy bolsa näme etmeli ...

  Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?Ony aňsatlyk bilen çözmegime tomaşa ediň we ekskawatoryň täzeden döremegine rugsat beriň!Kompýuter tagtalary barada aýdylanda, köp ekskawator eýeleriniň agyrysy bolup biler, sebäbi şeýle bolýar ...
  Koprak oka

sag bol wagtyňyz üçin