Işewür hyzmatdaşlyk

Sahypamyza geleniňizde, ekskawator bölekleriniň dileri ýa-da lomaý satyjysy bolmaga taýyn ýa-da taýyn diýip pikir edýärin.

Ekskawator esbaplary pudagynda işlemek, esasanam ekskawator ätiýaçlyk şaýlary pudagynda diler ýa-da lomaý satyjy bolmak kyn.Bazarda köp ekskawator markalary bar we bu markalar her gezek birnäçe ekskawator modelini çykarar.Ekskawatoryň iş wagty bir ýa-da iki ýyl däl, on ýyla çenli, käte ýigrimi ýyldan gowrak bolansoň, bazarda sansyz ekskawator modelleri bar.Ekskawatorda dürli iş modullary we dürli ownuk esbaplar bar, bu bolsa ekskawator esbaplary pudagynda iş alyp barmagy kynlaşdyrýar.Bu diňe bir ekskawator esbaplary boýunça tejribe talap etmän, ýerli müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin belli bir mukdarda inwentar talap edýär, bu hem maliýe basyşyny getirýär.

Ekskawator esbaplary bilen iş salyşanyňyzda, her dürli problema bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz öýdýärin:

1. Professional bilimleriň ýeterlik däldigi, haýsy garnituralary ulanmalydygyny, aksessuar talap ulgamynyň ýoklugyny bilmeýärsiňiz.

2. Dürli adamlar bilen duşuşarsyňyz, mysal üçin ýerli abatlaýyş dükanlary, maşyn eýeleri, harytlary geçirmek üçin deň-duşlary we ş.m.

3. Bazarda gaty köp model bar, ýöne serişdeler çäklidir.Haýsy garnituralary satmagyň aňsatdygyny we haýsy garnituralaryň isleginiň pesdigini bilemok.

4. Her markanyň dürli modelleri bar, başga potensial garnituralary bilemok.

5. Müşderiler önümleri tapmak üçin köplenç bölek belgilerini berýärler, ýöne bu bölek belgileriň haýsy önümleri aňladýandygyny bilenoklar.

6. localerli üpjün edijilerden bäsdeşliksiz bahalar girdejini gysýar.

bilim

Emma bu ýerde YNF-de biz bir nokatly ekskawator ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edýäris we hyzmat edýäris.Bizde takyk maglumatlary sorap biljek hünär bölekleri talap ulgamy bar.Müşderiňiz size bölek sanlaryň hataryny bereninde, ony diňe bize berýärsiňiz we biz siziň üçin takyk önümi kesgitläp bileris.

Talap ulgamy

Şol bir wagtyň özünde, ekskawator esbaplaryny bilmezligiňiz ýa-da ekskawator esbaplary pudagyna düşünmezligiňiz barada alada etmegiň zerurlygy ýok.30 ýyldan gowrak wagt bäri ekskawator esbaplary bilen işleýäris we öndürýäris, baý önümçilik tejribesini topladyk.Bazaryňyz üçin hünärli maslahat hyzmatlaryny berip bileris we sebitiňizde haýsy modelleriň has gowy satylýandygyny, haýsy önümleriň müşderiniň has köp mätäçdigini we ş.m.

ulag

Hytaýyň import we eksport paýlaýyş merkezi bolan Guanç Guangzhououda ýerleşýäris.Guanç Guangzhououda baý transport ulgamy barlygy sebäpli, ähli ekskawator esbaplaryny taýýarlamagyň zerurlygy ýok.Olary size ibermek bilen, logistika wagty gaty gysga, bary-ýogy 1 hepde.Bu siziň maliýe basyşyňyzy ep-esli azaldyp biler.

Ekskawator ätiýaçlyk şaýlary pudagy barada has giňişleýin maglumat barada biziň bilen gürleşmek üçin hoş geldiňiz.

transport1