12V Kubota V2003 1A021-60013 1A021-60015 1A021-60016 üçin Solenoid ýangyç ýapmak Solenoid ýapyň

Gysga düşündiriş:

Kubata üçin V2003 V2203 V2403 D1503 D1703 gurluşyk enjamlary bilen solenoid klapan gabat gelýär
12 naprýa .eniýe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

12V Kubota V2003 1A021-60013 1A021-60015 1A021-60016 üçin Solenoid ýangyç ýapmak Solenoid ýapyň

Haryt maglumatlary

Sargyt belgisi: YNF12247
Bölek belgisi: 1A021-60013, 1A021-60015, 1A021-60016, 1A021-60017
Naprýa .eniýe: 12V
: Agdaýy: täze, soňraky bazar
Motoryň belgisi: V2003 V2203 V2403 D1503 D1703
Arza:
Ekskawator (K / KH / KX / U HYZMATLAR) KX121 KX91 U45
GYSGAÇA (KH / KX / K / U HYZMATLAR) KX161 U35
L seriýasy L3240HST L3400DT L3400H L4240HSTC L4400DT L4400H L5240HSTC L5740HST L5740HSTC MX5100DT MX5100H STV40
TRACTOR L HYZMATLAR L3240DT L3540HST L4240HST L5240HST MX5100F STV32 STV36
Tigir ýükleýji (R SERIES) R420S R520S Kubota

Önüm suratlary

1
2
3
4

Ekskawator solenoidiň nähili işleýändigi

Ekskawator solenoid klapanyň içinde ýapyk kamera bar we dürli ýerlerde açyk ýerler bar, olaryň hersi başga bir nebit turbasyna eltýär.Otagyň ortasynda klapan korpusy ýerleşýär.Klapan korpusynyň iki gapdalynda iki sany elektromagnit bar.Elektromagnit rulonynyň haýsy tarapy energiýa bilen üpjün edilse, klapan korpusyny haýsy tarapa çeker we şeýlelik bilen dürli nebit akdyryjy deşikleri ýapar ýa-da paş eder.Oilag girelgesi adatça açyk we suwuk gurşaw dürli turbalara girer.Soňra, ýag silindriniň porşen hereketi orta basyş bilen iterilýär we şeýlelik bilen porşen klapan çybygyny hasam sürýär, mehaniki hereketlendiriji enjamy sürýär we birnäçe mehaniki hereket döredýär.

Solenoid klapanda ýapyk boşluk bar, dürli pozisiýadaky deşikler arkaly her deşik başga bir turba birikdirilýär, boşlugyň ortasy porşen, iki tarapy bolsa iki elektromagnit.Magnit rulonynyň haýsy tarapy energiýa bilen üpjün ediler, şol bir wagtyň özünde, dürli nebit çykaryjy deşikleri açmak ýa-da ýapmak üçin, klapan korpusynyň hereketine gözegçilik etmek we ýag girýän deşik adatça açyk bolar, gidrawliki ýag bolar dürli nebit çykaryjy turbalary giriziň, soňra bolsa silindriň porşini ýagyň basyşy bilen itilýär we porşen ýene porşen taýagyny sürýär we porşen taýagy mehaniki enjamy sürýär.Şeýlelik bilen, mehaniki hereket elektromagnitiň tok we öçmegine gözegçilik etmek arkaly dolandyrylýar.

Ekskawatoryň köp taraply klapan / paýlaýyş klapan esasan aşakdaky klapan bloklaryndan durýar: elektromagnit tersine klapan, relýef klapan, bir taraplaýyn klapan, gazma klapan.Ekskawatoryň köp taraply klapan / paýlaýyş klapanyndaky her klapan blokynyň işi: 1. Tersine klapan: ýokary we bilek silindrlerine, aýlanýan motor hereketlendirijisine we buldozer önümçilik silindrine ýagy gözegçilikde saklaň.2. Kömekçi klapan: Esasy kömekçi klapan we kök relýef klapan bar.Esasy kömekçi klapan ulgamyň basyşyny dolandyrýar we kök relýef klapan ulgamyň dolandyryş usuly, polo positiveitel we otrisatel gözegçilik bilen baglanyşykly.3. Bir taraplaýyn klapan: Gidrawlik ýagyň bir tarapa akymyna gözegçilik ediň.4. Oturdyjy klapan: Gidrawlik ýagyň akymyna gözegçilik ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler