E312D2 Radiator sowadyjy fanat pyçak gurçuk ekskawator dwigateli ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

E312D2 Radiator sowadyjy fanat Blade Katerpillar ekskawator dwigateli ätiýaçlyk şaýlary - YNF MACHINERY tarapyndan üpjün edilen - onlaýn ekskawator bölekleri üçin bir gezeklik satyn alyş merkezi.Hakyky ekskawator bölekleri we soňraky ekskawator bölekleri bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

E312D2 Radiator sowadyjy fanat pyçak gurçuk ekskawator dwigateli ätiýaçlyk şaýlary

Düşündiriş

SKU: YNF04201
Model: E312D2
Maşyn markasy: Katerpillar ekskawatory / Digger
Marka: YNF

Sorag-jogap

- Edýän ähli ekskawator ätiýaçlyk şaýlaryňyzyň katalogy barmy?
Ekskawatorda ätiýaçlyk şaýlary köp we böleklerimiz gaty giň.Thehli ätiýaçlyk şaýlaryny kataloga goýup bilmeris.Emma gowy satyjylary kataloga ýerleşdireris.
Ekskawatoryň ätiýaçlyk şaýlaryny bilmegiň iň gowy usuly, web sahypalarymyza girmekdir.Täze bölekler bolanda web sahypalarymyzy täzelemegi dowam etdirýäris.
Sahypamyzwww.xiebangmachinery.com.
Şeýle hem işgärlerimizden size zerur zatlary soramagyň gowy usuly.Diňe bölek belgisi ýa-da bölekleriň birnäçe beýany, ekskawatoryň ätiýaçlyk şaýlaryny siziň üçin tassyklap bileris.

- Bölekleri barlamak üçin ýerüsti enjam enjamlaryny gözlemek ulgamy barmy?
Bölekleri tassyklamak üçin bölekleri gözlemek ulgamy bar.Olara “Caterpillar” ekskawator bölekleri SIS ulgamy, “Komatsu” ekskawator bölekleri ulgamy, “Case IH” ekskawator bölekleri ulgamy, “Doosan EPC” ekskawator bölekleri ulgamy, “Jon Deere” ekskawator bölekleri ulgamy, “Hitachi HOP” ekskawator bölekleri ulgamy, Kobelco EPC ekskawator bölekleri ulgamy, ISUZU hereketlendiriji bölekleri ulgamy we ş.m. Müşderilerimize bölekleri barlamak üçin şeýle ulgamy onlaýn üpjün etmegi meýilleşdirýäris.Habarnamamyza ýazylyp bilersiňiz, taýýar bolansoň, size habar berip bileris.

- Habarnamamyza nädip ýazylmaly?
Just send an email with title: newsletter to email address: sales@ynfmachinery.com .

- Bize zerur bölekleriň ölçeglerini we suratlaryny iberip bilersiňizmi?
Köp halatlarda diňe bölek sany ýeterlik bolar.Sometimesöne käwagt bölekleri ibermezden ozal iki gezek barlap görmek üçin ölçegleri we suratlary ibereris.

- ightük bahasyny / iberiş bahasyny barlamak üçin haýsy maglumat gerek?
Ilki bilen, size zerur bölekleriň mukdary.Agramyny we göwrümini hasaplamak üçin bize bu maglumatlar gerek.
Ikinjiden, gowşuryş salgysy we poçta kody.

- Meniň ýanymda ekskawator zapas şaýlary barmy?
Häzirki wagtda Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde ýerleşýän ammarymyzdan ähli ekskawator ätiýaçlyk şaýlaryny iberýäris.
Adatça dünýäniň çar tarapyna ibermek üçin bary-ýogy 4-10 gün gerek.
Näme üçin başga ýerlerde ammar açmaýarys?Sebäbi biz hem, ikimizem çykdajylary tygşytlamak isleýäris.Biziň üçin bu kärende tölegini, adam jadysyny we ş.m. tölemek üçin çykdajylarymyzy peseldip biler.Şeýlelik bilen, ekskawatoryň ätiýaçlyk şaýlaryny size has arzan bahadan satyp bileris.Satyn alyjy üçin 4 gün garaşmak müňlerçe pul tygşytlamaga kömek edip biler.Bu mynasyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler