Ekskawator basyş datçiginiň we basyş wyklýuçateliniň iş prinsipi

Ekskawator basyş datçigi

Komatsu basyş datçigi 4-20-nji suratda görkezilýär.Nebit basyş girelgesinden girende we basyş basyş detektorynyň diafragmasyna ulanylanda, diafragma egilýär we deformasiýa bolýar.Ölçeg gatlagy diafragmanyň ters tarapynda oturdylýar we ölçeg gatlagynyň garşylyk gymmaty üýtgeýär, diaphragmanyň egriligini naprýatageeniýe güýçlendirijisine geçirilýän çykyş naprýa .eniýesine üýtgedip, naprýa .eniýäni hasam güýçlendirýär. soň elektro-mehaniki gözegçä (kompýuter tagtasy) iberilýär.

ekskawator datçigi

4-20-nji surat

 

Sensora basyş näçe ýokary bolsa, çykyş naprýa; eniýesi şonça ýokarydyr;duýgur basyşa görä basyş datçigi adatça iki görnüşe bölünýär: ýokary basyş datçigi we pes basyş datçigi.Pressureokary basyş datçigi esasy nasosyň çykyş basyşyny we ýük basyşyny ölçemek üçin ulanylýar.Pes basyş datçikleri synag dolandyryş ulgamlarynda we nebiti yzyna gaýtarmak ulgamlarynda ulanylýar.

Basyş datçikleriniň umumy işleýän naprýa .eniýeleri 5V, 9V, 24V we ş.m. (çalşylanda tapawutlandyrmak üçin aýratyn üns berilmelidir).Umuman, şol bir enjamdaky basyş datçikleri şol bir naprýa ateniýede işleýär.Basyş datçiginiň iş toky gaty az we gönüden-göni kompýuter tagtasy bilen işleýär.

 

Ekskawator basyşy

Basyş wyklýuçateli 4-21-nji suratda görkezilýär.Basyş wyklýuçateli synag zynjyrynyň basyş ýagdaýyny kesgitleýär we kompýuter tagtasyna geçirýär.Basyş wyklýuçatelleriniň iki görnüşi bar: portda basyş ýok wagty zynjyryň birikdirilendigine baglylykda adaty we açyk.Dürli modeller we basyş wyklýuçatelleriniň dürli bölekleri dürli hereket basyşlaryna we täzeden basyşlara eýe.Adatça, aýlaw we iş enjamlary üçin basyş wyklýuçatelleri pes hereket basyşlaryna, ýöremek üçin basyş wyklýuçatellerine has ýokary basyş bar.

Ekskawator basyşy

 

4-21-nji surat

 

 


Iş wagty: Iýun-19-2022