SH350-3 üçin polat gysgyç plastinka MFC200 sürtülme plastinka

Gysga düşündiriş:

Hytaýda hereketlendiriji motorda we syýahat motorynda ekskawatorlar üçin polat sürtülme plastinka
Zawoddan göni polat gysgyç plastinka


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

SH350-3 üçin polat gysgyç plastinka MFC200 sürtülme plastinka

Gysgaça giriş

Sargyt kody: YNF12240
Gazuw-agtaryş maşynynyň modeli: SH350-3
Swing motor modeli: MFC200
Material: polat
Önümiň ady: polat sürtülme debriya plate plastinka

Ine önümiň suratlary

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

YNF sürtülme plastinka öndürijisi hakda

YNF-de doly synag usullary we önümçilik enjamlary, ygtybarly hil barlagy ulgamy we güýçli gözleg we ösüş mümkinçilikleri bar.Dürli asbestsiz sürtülme bloklaryny, mis esasly sürtülme diskleri, kagyz esasly sürtülme diskleri, goşa polat diskleri we ýarym metal sürtülme önümlerini öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen hususy çäklendirilen kompaniýa.
YNF tarapyndan öndürilen önümler gysgyçlarda, tormozlarda, dişli gutularda, dişli gutularda we ş.m. giňden ulanylýar.

Sürtülme plastinka materialynyň näsazlygynyň we ony nädip bejermegiň derňewi

Sürtülme astar materiallary tehnika we awtoulag pudagynda giňden ulanyldy we sürtülme astar materiallary anketa tabşyrylanda hökmany suratda kemçiliklere eýe bolar.Şeýlelik bilen, sürtülme çyzgylarynyň kemçiliklerini nädip ýok etmeli?
Yzky panel çykar.Bu hadysanyň ýüze çykmagy üçin esasan iki ýagdaý bar: biri arka plastinka we sürtülme materialynyň ýarylmagy;beýlekisi, sürtülme materialynyň özi ýarylýar.Bu iki sebäp arkanyň ýykylmagyna sebäp bolýar.Şonuň üçin bu meseläni çözmek üçin, sürtülme asty materialynyň yzky plastinkasynyň gaçmagy hadysasynyň öňüni almak üçin degişli amallar üçin aşa ýokary temperaturany ulanmaň we nädogry usulda gurmaň.
Tormozyň haýal bolmagy hem ýygy-ýygydan ýüze çykýar.Tormoz haýal bolsa, näsazlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin bahary barlamaly;tormoz torlary bilen tormoz diskiniň arasyndaky nädogry arassalamak hem täsir eder, şonuň üçin arassalama aralygy şoňa görä sazlanmalydyr.
Täze gurlan tormoz torlarynda ýumşak tormoz hadysasy hem bolar.Bu hadysanyň esasy sebäpleri: tormoz torlarynyň çalşylmagyny talap edýän tormoz torlary standart däl;tormoz diskiniň üstünde wagtynda arassalanmadyk hapalar bar, bu hem bir sebäpdir, şonuň üçin arassalamak işini dowam etdiriň.
Sürtülme plastinka materialy tormozlamakda we işlemekde gaty gowy rol oýnap biler.Bir kemçilik bar bolsa, öz wagtynda derňelmeli.
YNF daşary ýurtdan getirilýän içerki pyçakly sürtülme plitalary, zarba sürtülme plitalary, çygly debriya sürtülme plitalary, sürtülme bloklary, sektor plitalary we çyzgylara we nusgalara görä gaýtadan işlemek üçin ýörite görnüşli plitalary öndürmekde we satmakda ýöriteleşendir.
Mis esasly sürtülme diskleri, kagyz esasly sürtülme diskleri, goşa diskler (boşluklar), dürli aýratynlyklaryň sürtülme bloklary, janköýer şekilli sürtülme diskleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler