Isuzu 4HK1 çalyşýan fan guşagy

Bu gün Isuzu 4HK1 hereketlendirijisiniň fan kemerini nädip çalyşmalydygy barada gürleşerin.Bu enjamy 10,000 sagatdan gowrak wagt bäri işleýärin we fan kemeri hiç wagt çalşylmady.Gyralary gysylan we ikä bölünen ýaly.Insurancetiýaçlandyryş üçin, azajyk geleňsizlik sebäpli suw çüýşesine janköýer ýapraklarynyň pajygaly ýitmegine sebäp bolmaň.

Ony üýtgetmek isleseňiz, kemeri saýlap bilersiňiz.Asyl Isuzu ýa-da satyn almagy maslahat berýärisekskawator böleklerini çalyşmaktarapyndan üpjün edilýärYNF Maşyn.Köplenç ulanylýan guşak modelleri 8pk1140 we 8pk1155.

fan kemeri

Ilki bilen garawul plastinkasyny aýyryň, hereketlendirijiniň gorag plastinkasynyň gapdalynda birneme dar we uzyn garawul plastinkasy bar, kondisioner kemeriniň dartyjysyny görmek üçin garawul plastinkasyny aýyryň, dartyş nurbatyny gowşatmak üçin 13 wilkany ulanyň.

fan kemeri 2

Soňra A / C guşagy aýrylýança dartyş nurbadyny sagat tersine sazlamak üçin 13 wilkany ulanyň.Soňra hereketlendirijä geçiň, generator setiniň nurbadyny gowşatmak üçin 17 19 wilkany ulanyň we dartyş nurbadyny sagat tersine öwüriň, ony doly gowşadyň.

fan kemeri 3

Soňra fan örtügini, fan örtügini berkitmek üçin 12 14 armatura ulanyň.Soňra fan kemerini aýyryň, eger gaty bolsa, kemeri tigirden aňsatlyk bilen aýryp bolar ýaly, generatory mümkin boldugyça motoryň gyrasyna egip bilersiňiz.

Soňra fanat pyçaklaryny aňsatlyk bilen aýryp bolar ýaly gazyň.Gurnanyňyzda sökmegiň tertibi tersine.Dartyş nurbatyny sazlaň, kemeri eliňiz bilen tutuň we bir santimetr aralyk bilen ýokary we aşak hereket ediň.

Bu pursatda kemer çalşyryldy we has köp zat edip adatdan daşary ýagdaýlary çözüp bilersiňiz.

 


Iş wagty: Awgust-12-2022