Habarlar

 • Kauçuk
  Iş wagty: Mart-10-2023

  Kauçuk gyrymsy näme?Rezin gyrymsy, şok siňdirmek we maşynyň iki böleginiň ýa-da gurluş elementiniň arasyndaky titremäni azaltmak üçin ulanylýan mehaniki komponentiň bir görnüşidir.Kauçuk materialdan ýasalýar, adatça demir ýeňiň töwereginde galyp, tapawudyň arasynda elastik interfeýs üpjün edýär ...Koprak oka»

 • 4140-01-573-8756 (1604 5848 00) Maglumatlar
  Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr

  4140-01-573-8756. Diametri 9.0 millimetr ...Koprak oka»

 • Gaýtadan gurlan ýa-da gaýtadan işlenen ekskawator bölegi näme?
  Iş wagty: Oktýabr-06-2022

  Gaýtadan gurlan bölekler ýa-da gaýtadan işlenen bölekler iň ýokary hilli bolup, ýadrolar aýrylýar we düýpli arassalanýar we ähli podşipnikler we möhürler täze bölekler bilen çalşylýar.Her bölegi poldan çykmazdan ozal barlanýar we synagdan geçirilýär.Has arzan bahadan alyp boljak ýaly täze.Y ...Koprak oka»

 • Isuzu 4HK1 çalyşýan fan guşagy
  Iş wagty: Awgust-12-2022

  Bu gün Isuzu 4HK1 hereketlendirijisiniň fan kemerini nädip çalyşmalydygy barada gürleşerin.Bu enjamy 10,000 sagatdan gowrak wagt bäri işleýärin we fan kemeri hiç wagt çalşylmady.Gyralary gysylan we ikä bölünen ýaly.Insurancetiýaçlandyryş üçin janköýeriň pajygaly ýitgisine sebäp bolmaň ...Koprak oka»

 • Ekskawator basyş datçiginiň we basyş wyklýuçateliniň iş prinsipi
  Iş wagty: Iýun-19-2022

  Ekskawator basyş datçigi Komatsu basyş datçigi 4-20-nji suratda görkezilýär.Nebit basyş girelgesinden girende we basyş basyş detektorynyň diafragmasyna ulanylanda, diafragma egilýär we deformasiýa bolýar.Ölçeg gatlagy diafragmanyň ters tarapynda oturdyldy, ...Koprak oka»

 • Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?
  Iş wagty: Maý-07-2022

  Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?Ony aňsatlyk bilen çözmegime tomaşa ediň we ekskawatoryň täzeden döremegine rugsat beriň!Kompýuter tagtalary barada aýdanymyzda, köp ekskawator eýeleriniň agyrysy bolup biler, sebäbi bu töweregimizde ýygy-ýygydan bolup geçýär.Kompýuter tagtasy ekskawatoryň özenidir, şonuň üçin ...Koprak oka»

 • Ulanylan ekskawatoryňyz üçin gowy bahany nädip almaly
  Iş wagty: Aprel-14-2022

  Ekskawator diňe bir gurluşyk enjamy däl, eýsem haryt hem.Taslama gutaransoň, gaýtadan satmak isleseňiz, gymmaty goramagyň ähmiýeti şu wagt ýüze çykar.Şonuň üçin ony has gymmatly etmek hem gaty möhümdir.Indi käbir şekerlere göz aýlalyň ...Koprak oka»

 • Ekskawator işleýşi we tehniki hyzmat okuwy - Howpsuzlyk hakda
  Iş wagty: Apr-04-2022

  1.1 Howpsuzlygyň esasy çäreleri Maşyn sürmek, gözden geçirmek we tehniki hyzmat etmek wagtynda ýüze çykýan köp hadysalar, esasy çäreleri berjaý etmezlik sebäpli ýüze çykýar.Öňünden ýeterlik üns berilse, bu heläkçilikleriň köpüsiniň öňüni alyp bolar.Esasy seresaplyklar bu kitapda ýazylýar.Goşmak ...Koprak oka»

 • Ekskawatoryň işleýşi we tehniki hyzmaty - sözbaşy
  Iş wagty: Apr-02-2022

  Sözbaşy [Ekskawator işleýşi we tehniki hyzmat okuwy] Bu kitap bu enjamyň howpsuz we netijeli ulanylmagy üçin amaly gollanma.Bu enjamy ulanmazdan ozal, bu kitaby okaň we sürüjilik işine, gözden geçirişine we hyzmat edişine doly düşünmek esasynda ...Koprak oka»

 • Ekskawator we ekskawator bölekleri hakda
  Poçta wagty: Fewral-07-2022

  Öňünde ýazyň: Bu sahypa yzygiderli täzelener.Şeýlelik bilen ekskawatorlar we ekskawator bölekleri barada bilmek islän wagtyňyz bu sahypa girip bilersiňiz.Belki gyzykly bir zat taparsyňyz.OUTLINE ekskawatorlar köp ugurly ...Koprak oka»

 • Ekskawator bölekleriniň diagrammasy
  Poçta wagty: Fewral-07-2022

  Bu ekskawator bölekleriniň diagrammasy hakda.Ekskawator üçin esasy bölekleri öz içine alýar.Ekskawator bölekleri barada has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.Bu sahypa YNF enjamlary tarapyndan ýazyldy.Ekskawator doly ulgam.U ...Koprak oka»

 • Ekskawator birikdirmegiň görnüşleri
  Poçta wagty: Fewral-07-2022

  Ekskawatorda köp bölek bar.Olar hereketlendiriji, gidrawlik nasos, ýokarky gurluş, ulag arabasy we goşundy.Möhüm bölekler hereketlendiriji we gidrawlik ulgamdyr.Baglamak, hereketlendirijini we gidrawlik nasosy birleşdirýän komponentdir.Geçirýär ...Koprak oka»