Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?

Ekskawatoryň kompýuter tagtasy ogurlanan bolsa näme etmeli?Ony aňsatlyk bilen çözmegime tomaşa ediň we ekskawatoryň täzeden döremegine rugsat beriň!

Kompýuter tagtalary barada aýdanymyzda, köp ekskawator eýeleriniň agyrysy bolup biler, sebäbi bu töweregimizde ýygy-ýygydan bolup geçýär.

Kompýuter tagtasy ekskawatoryň özenidir, şonuň üçin bahasy gaty ýokary, täze tagta ýa-da ikinji el tagtasy bolsun, bahasy pes däl.

Şonuň üçin erbet niýetli köp adam bu peýdasy üçin kompýuter tagtalaryny ogurlamak töwekgelçiligini alýar we soňra ikinji el bilen satýar.

Oururdumyz bu hili bikanun jenaýatçylyga garşy berk çäre görse-de, henizem adam tebigatynyň açgözlügine kömek edip bilmez we uzak wagtlap durmaz.Hatda gaty gaharly we ejiz bir çal senagat zynjyryny emele getirdi.

Kato HD700 ekskawatory:

kato hd700 ekskawator

Bu gezek gynansakda ogurlanan Kato 700 ekskawatoryna duş geldim.

Adaty köne maşyn, Kato 700 gaty çydamly.Köne bolanda, hereket etmeli bolanda-da hereket edip biler we gazmaly bolanda gazyp biler.Emma bu enjam garaňky pursady başdan geçirdi - Kompýuter tagtasy alyndy!

Ekskawator pudagy bilen meşgullanýanlaryň hemmesi kompýuter tagtalaryny ogurlamak bilen bu ýigrenji işi bilmelidir we bu hadysa henizem giň ýaýrandyr, şonuň üçin maşyn dolandyryjylary elinden alnan sürüjileriň köpüsi gaty gynanýarlar we ejiz bolýarlar.Bu iş bilen meşgullanýan bu adamyň gysga wagtda jogapkärçilige çekiljekdigine umyt edýärin.

Bu HD700 pidalaryň biri, şonuň üçin bu ýagdaýa garamazdan, ol eýýäm köne maşyn, men ony bejermek hakda pikir etmedim we diňe el bilen çekdim.

Şeýle-de bolsa, bu kynçylyk, şonuň üçin başlyk henizem hereketlendiriji motor almak hakda pikir edýär we meniň kompýuter tagtasyna mätäç däl motorymyň bardygyny bilýärdi, şonuň üçin şol ýere degýär.Bu enjamy etmäge rugsat beriň.

ekskawator gazýan motor:

ekskawator gazly motor

Bu gezek kompýuter tagtasy ýoklugy sebäpli, umuman mümkin däl ýaly, hemme taraplaýyn hereketlendiriji motor berdim.Diňe bu çözgüt çözdi.

Motoryň ýerleşýän ýerini guruň:

Motoryň ýerleşýän ýerini guruň.

Ilki tizlendiriji bardy, kompýuter tagtasy ýokdy we asyl ekskawator ulanylyp bilinmedi, şonuň üçin ony çalyşmalydy.

otly motor

Asyl awtoulagyň hereketlendirijisiniň urmagy häzirki herekete gabat gelmeýändigi sebäpli has gowy işlemek üçin urmagy artdyrmak üçin ýaý goşuldy.

brazket

Oturdyjy motory oturtmak aňsat, bu “Gudratygüýçli şa” (doly hereketlendiriji motor) hem sürüji tagtasy bilen gelýär, şonuň üçin kompýuter tagtasynyň dolandyryşy ýok.

Missingitirilen ýa-da zeper ýeten kompýuter tagtasy bolan bu görnüşli maşynlar üçin amatly.

Düwmäni guruň.

Düwmäni guruň.

Asyl maşynyň ýerleşýän ýeri gaty bir amatly däldi, şonuň üçin ony çykaryp täzesine dakdym.

düwmesini gurnamagy tamamlaň

Düwme gurlandan soň, enjamy synap göreliň.

Bu hereketlendirijiniň täsiri asyl nusgasyndan has erbet däl, sebäbi gazyk gözegçiligi bu ýerde birmeňzeş, ýag goşmak ýa-da aýyrmak gowy.

Başlyk hem birneme kanagatlanýar.Galyberse-de, bu usul başga bir kompýuter tagtasyny gurmak bilen deňeşdirilende hakykatdanam iň köp tygşytlaýjy we tygşytly.

Köne maşyn, şeýle ýagdaýa duşmak iň gynandyryjy.Häzirki wagtda kompýuter tagtasynyň hakyky ýagdaýyna duşanymda, enjamyň ömrüniň ýarysy diýen ýaly.Şonuň üçin bu ýagdaýa garamazdan, bilýän çözgütim, ýeke-täk ýolum.

Häzirki wagtda ekskawator kompýuter tagtalarynyň ogurlanmagy henizem gaýtalanýar.Düzgünleşdiriji edaralaryň derňew we gözegçilik tagallalaryny artdyryp biljekdigine, bikanun kompýuter tagtalarynyň geleşikleriniň, satuwlarynyň we emläkleriniň hemmesiniň ýok edilmegine we ekskawator pudagynyň henizem ajaýyp geljegine öwrüler diýip umyt edýärin.Şol bir wagtyň özünde, eýeler ogurlyga garşy has köp üns bererler, çeşmeden gadagan ederler we degişli bölümler oňa berk jeza berer diýip, bu ýagdaýy derrew habar bererler diýip umyt edýärin.


Iş wagty: Maý-07-2022